Verkoopsvoorwaarden - Astrid Graphics
22104
page-template-default,page,page-id-22104,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
 

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Astrid Vanderborght BVBA (hierna Astrid Vanderborght)
met zetel te 9150 Kruibeke, Burchtstraat 25 is ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0655.927.262.

Telefoon: 0485/30.94.58, email: mail@astrid.graphics, website: www.astrid.graphics.

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Astrid Vanderborght en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3. Behoudens schriftelijk akkoord van Astrid Vanderborght zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

2. Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Astrid Vanderborght. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. UIt offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere
afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Astrid Vanderborght zijn bevestigd.

2.2. Elke annulering van de overeenkomst door de klant moet

schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Astrid Vanderborght. Ingeval van aanvaarding van de annulering moet de klant én de reeds geleverde prestaties vergoeden én een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de bestelling of de aanneming, tenzij de schade in hoofde van Astrid Vanderborght hoger ligt. Alle materialen die eventueel door Astrid Vanderborght reeds werden besteld, moeten sowieso worden betaald.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis. Astrid
Vanderborght zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren. De leverings- en / of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend voor Astrid Vanderborght, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. Vertraging in de uitvoering en / of levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn medewerking te geven. Hij bezorgt Astrid Vanderborght in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig worden bezorgd, heeft Astrid Vanderborght het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien door te rekenen aan de klant. Indien de klant nog wijzigingen (mbt afmeting, materiaal, oplage) doorvoert aan een bestelling, dit nadat de bestelling al is geplaatst, wordt een meerprijs aangerekend voor de meerwerken die deze wijziging met zich meebrengen.

4. Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders

wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

5. Betaling

5.1. De facturen van Astrid Vanderborght zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. Astrid Vanderborght kan voorschotfacturen sturen aan de klant. Astrid Vanderborght kan de uitvoering van de overeenkomst schorsen, dit tot op het ogenblik waarop de voorschotfactuur is betaald. Indien betaling uitblijft kan Astrid Vanderborght de overeenkomst ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij de klant gehouden is een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30% van de aanneming.

5.3. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Astrid Vanderborght het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.4. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

5.5.De klant moet de facturen van Astrid Vanderborght in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

6. Overmacht

Indien Astrid Vanderborght haar diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft Astrid Vanderborght het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 36 uren na de levering van de producten en/ of diensten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Astrid Vanderborght de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe Astrid Vanderborght op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. Astrid Vanderborght zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving.

8. Eigendomsvoorbehoud

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten en producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen opzichtens Astrid Vanderborght heeft voldaan. Astrid Vanderborght behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Astrid Vanderborght niet zou hebben gecontracteerd

Astrid Vanderborght behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant. De doorverkoop door de klant van de niet-betaalde goederen heeft bovendien van rechtswege de overdracht van de schuldvordering van de klant op de derde aan Astrid Vanderborght tot gevolg, zodat deze laatste over een rechtstreeks vorderingsrecht beschikt ten aanzien van deze derde.

Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz. Niettegenstaande het voorziene eigendomsbehoud, gaat het risico met betrekking tot de goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Astrid Vanderborght. Voor zover een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Astrid Vanderborght daarvoor bevoegd.

9.2. Tenzij anders overeengekomen is Astrid Vanderborght niet verplicht enig onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten te doen. Astrid Vanderborght is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het uitgevoerde ontwerp te vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming het ontwerp zonder vermelding van de naam van Astrid Vanderborght openbaar te maken en te verveelvoudigen.

9.3. Tenzij anders overeengekomen, blijven het Ontwerp,

maar ook de door Astrid Vanderborght tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, voorontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Astrid Vanderborght,
ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.4. Na het voltooien van de Opdracht heeft Astrid Vanderborght geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, voorbereidende ontwerpen en gegevens.

10. Gebruik en licentie

10.1  Zodra de klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Astrid Vanderborght, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Ontwerp en meer bepaald en beperkt tot het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Opdracht overeengekomen bestemming. Voorbereidende ontwerpen, tekeningen etc. vallen uitdrukkelijk buiten deze licentie.

10.2. De klant is zonder de schriftelijke toestemming van Astrid Vanderborght niet gerechtigd het Ontwerp op enige andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen gebruik wijziging, verminking of aantasting van het Ontwerp, heeft Astrid Vanderborght het recht onmiddellijk staking van het niet gehonoreerde gebruik te eisen. Daarenboven heeft Astrid Vanderborght recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten, forfaitair bepaald op drie maal het overeengekomen honorarium van de Opdracht, onverminderd het recht van Astrid Vanderborght een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.3 De in art. 10.1 bedoelde licentie komt onmiddellijk en van rechtswege te vervallen: a.vanaf het moment dat de klant enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt; b. indien de Opdracht,om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

10.4 De klant heeft het recht om het Ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotiedoeleinden.

11. Garanties en vrijwaringen

11.1 Astrid Vanderborght garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.2 De klant vrijwaart Astrid Vanderborght voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het Ontwerp.

11.3 De klant vrijwaart Astrid Vanderborght voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

12. Privacy

Astrid Vanderborght en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is. De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Astrid Vanderborght is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant. De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Astrid Vanderborght, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven. 

13. Geschillenregeling

13.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Astrid Vanderborght van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

13.2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.3. In de relatie tussen Astrid Vanderborght en de klant is
enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Astrid Vanderborght worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Astrid Vanderborght.

Hi! We did a rebranding

From now on we're boiling somewhere else.